Privacyverklaring GreenlinQdata

 

Uw gegevens in vertrouwde handen

Sluit u een dienst of contract af of meldt u zich aan voor een nieuwsbrief? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij hechten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

GreenlinQdata is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Welke gegevens kunnen we van u verzamelen?
Om gebruik te maken van onze software vragen wij uw bedrijfsnaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Om u een nieuwsbrief te kunnen sturen hebben we alleen uw naam en emailadres nodig. Als u ons machtigt om verschuldigde abonnementsgelden te innen, dan hebben we ook u bankrekeningnummer nodig. U geeft uw gegevens zelf aan ons door.

Wij gebruiken ook cookies
Met cookies kunnen wij onze website verbeteren. U leest hier wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken de gegevens van onze klanten en leveranciers voor:

 • administratieve doeleinden
 • communicatie over het product dat u gebruikt (via nieuwsbrieven)
 • uitvoering te geven aan de afspraken die in de overeenkomst zijn opgenomen
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben
 • uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen
 • onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten.

Welke contactmomenten leggen wij vast?
Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we kunnen vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen;
 • telefoongesprekken;
 • ingevulde contactformulier op onze website;
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of omdat het onderdeel uit maakt van de overeenkomst .

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • de ontwikkeling van onze software
 • de housing en hosting van onze software en website en de kantoorautomatisering
 • de verwerking van het inschrijfformulier
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • de verzending van mailings.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gegevens buiten de EU
Wij maken gebruik van partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Wij werken alleen samen partijen die gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield en waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens
Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld uw bankgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Na afloop van een overeenkomst bewaren we uw persoonsgegevens nog maximaal 2 jaar. Of zolang verplicht is voor de wet.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hebt u een vraag, tip of klacht?
Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Stuur een e-mail naar via info@greenlinqdata.nl. U kunt ook een brief sturen naar:
GreenlinQdata
Agro Business Park 1
6708 PV Wageningen

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacybeleid veranderen
Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.
Deze laatste versie is van 25 mei 2018.